Disclaimer

De door Vereniging BIOBOL verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vereniging BIOBOL kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.
Vereniging BIOBOL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Vereniging BIOBOL worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of van websites en media van derden die verwijzen naar de website van Vereniging BIOBOL.

Vereniging BIOBOL streeft ernaar om e-mails snel te verwerken. Zij garandeert echter niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Ook kan Verniging BIOBOL geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Niet altijd kunnen alle rechthebbenden van gebruikt (beeld)materiaal worden achterhaald; belanghebbenden worden dan ook verzocht contact op te nemen met een e-mail naar info@biobol.nl of door het contactformulier in te vullen.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van u door middel van een mail naar info@biobol.nl of door het contactformulier in te vullen.

Copyright

Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vereniging BIOBOL.

Einde disclaimer.